top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Barmuda “THE M GROUP” WIE IS WIE? Goede afspraken maken goede vrienden. Deze website, inclusief subdomeinen en de aangeboden diensten, wordt beheerd door THE M GROUP met maatschappelijke zetel in; Venusstraat 1, 2520 RANST, BE Ingeschreven met ondernemingsnummer BE0800.462.311

hello@barmuda.be. Wij zijn ook verantwoordelijk voor de website www.barmuda.be Gebruiker; Eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten. Bezoeker; Eenieder die een workshop wil reserveren via onze website en/of die reeds een reservatie op zijn naam heeft staan. Wordt verder ook naar verwezen als bezoeker. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze tekst regelt ieder gebruik van de website, inclusief de diensten die via de website worden aangeboden. Zodra men als bezoeker de website betreedt, verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaart men eveneens als bezoeker gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze algemene voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon. Stel dat je niet akkoord gaat met onze website en/of deze Algemene Voorwaarden, kunnen we jou enkel aanraden er geen gebruik meer van te maken. Het is mogelijk dat specifieke voorwaarden in de plaats treden van deze Algemene Voorwaarden. Dit zal slechts het geval zijn indien hierrond wilsovereenstemming bestaat en deze schriftelijk zijn vastgelegd. Deze specifieke voorwaarden gelden slechts voor het gedeelte van de Algemene Voorwaarden waar zij van afwijken. Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden houdt steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in, dus inclusief onze verkoopsvoorwaarden, Privacy Policy, Cookie Policy en Proclaimer. Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent. Wij raden alleszins aan om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden. Gebruik van de website Iedere bezoeker van onze website, inclusief diensten, is er zich van bewust dat dit gebruik steeds volledig op eigen risico is. Onze website is te bezoeken op ‘as is’-basis, dus zonder enige (impliciete of expliciete) garantie of voorwaarde. Uiteraard bieden we jou geen website aan zonder dat we alle nodige en redelijke maatregelen hebben genomen die de goede werking en veiligheid van onze websites garanderen. Toch kunnen we geen absolute garanties geven. Het is dus mogelijk dat de bezoeker schade lijdt ten gevolge van ‘errors’ en/of virussen of gelijkaardige schadelijke componenten die onze website en/of servers teisteren. We zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief haar diensten. Daarnaast wordt de website aangeboden op ‘as available’-basis. We kunnen geen garanties geven met betrekking tot de toegankelijkheid van onze website en de aangeboden diensten. We zullen steeds alle redelijke maatregelen nemen om het risico van storingen en/of onderbrekingen tot een minimum te beperken, maar zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang tot de website en haar diensten. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud via onze website kan worden gedownload. Iedere download van onze website is steeds op eigen risico en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Bezoekers en derden moeten zich onthouden van handelingen die het gebruik van deze website in gevaar kunnen brengen. Stel dat een dergelijke handeling de goede werking en/of het veilige karakter van onze website (inclusief diensten) in het gedrang brengt en/of tot de gebrekkige toegankelijkheid van onze website leidt, is de verantwoordelijke persoon als enige persoonlijk en integraal aansprakelijk voor iedere veroorzaakte schade. Indien de verantwoordelijke persoon een bezoeker is, heeft hij een vrijwaringsplicht ten aanzien van THE M GROUP BV. Tot slot bevat onze website heel wat verwijzingen naar andere websites en/of elektronische communicatieportalen die niet onder de feitelijke controle van THE M GROUP BV staan. Het plaatsen van een dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van die websites. Deze verwijzingen zijn dan ook op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de bezoeker. THE M GROUP BV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit voortvloeit. Informatie op onze website van THE M GROUP BV besteedt de grootste zorg aan haar websites en de informatie die hier op verschijnt. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Dit betreft een middelenverbintenis. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade ten gevolge van handelingen die de bezoeker neemt op basis van de informatie op onze website. Zo verschijnen er op de website ook informatie en bestanden die afkomstig zijn van derde partijen. Deze derde partijen, en niet THE M GROUP BV zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze inhoud. Wij zijn niet verplicht deze inhoud voorafgaand te controleren, zelfs indien we de inhoud zelf op de website plaatsen. Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Wat met mijn privacy? Iedere bezoeker van onze website laat informatie over zichzelf na. Deze hoeveelheid informatie verschilt naarmate er meer handelingen worden verricht, bijvoorbeeld na registratie. Afhankelijk van de kwaliteit van de informatie is het mogelijk dat een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden. Op dat moment verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. Aangezien wij privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer belangrijk vinden, hebben wij de moeite genomen om jou op de meest uitgebreide wijze te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die wij verrichten. Wij verwijzen je dan ook graag door naar ons Privacy Beleid. Intellectuele eigendom Creativiteit verdient bescherming, dus ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke rechten gelden ook voor onze website en haar inhoud. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. Iedere bezoeker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen dan ook onze bezoekers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende. Toepasselijk recht Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen. Als de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. Iedere afwijzing van aansprakelijkheid door THE M GROUP BV moet steeds op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden. De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten. Heb je een vraag of opmerking? Wij maken tijd voor jou. Wij vinden jouw mening belangrijk. We proberen onze website en onze aangeboden diensten, zo correct mogelijk te doen verlopen maar zitten niet steeds in de juiste positie om gebreken of andere problemen op te merken. Bijgevolg vragen we jou, als bezoeker, om iedere nuttige opmerking of klacht aan ons door te geven. Dit kan op emailadres hello@barmuda.be. Wij doen al het nodige om jouw klacht of opmerking zo snel mogelijk van een effectief, daadwerkelijk antwoord te voorzien. Onze prijzen zijn deze zoals ze staan vermeld op de Website, steeds uitgedrukt in euro (inclusief BTW en taksen, servicekosten en mobiliteitsbijdrage). Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze menu te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen werken slechts voor de toekomst.

 

Hier vragen we je ook expliciet onze Algemene Voorwaarden goed te keuren. De bescherming van jouw privacy vinden wij belangrijk. Voor meer informatie rond de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je door naar onze Privacy Policy.

 

 

PRIVACY BELEID BARMUDA

 

 

PRIVACY BELEID Onderstaand privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door THE M GROUP BV en is van toepassing op de website www.BARMUDA.be en de daarmee gerelateerde domeinnamen (hieronder benoemd als “de website”). In dit privacybeleid wordt toegelicht: 1. Wie de verantwoordelijke is van de persoonsgegevens die via de website geregistreerd en verwerkt worden; 2. Welke persoonsgegevens geregistreerd worden, waarom dit gebeurt en onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden; 3. Wat de rechtsgrond is van de verwerking van die gegevens; 4. In hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld; 5. Welke maatregelen er genomen worden om de persoonsgegevens te beveiligen; 6. Op welke manier de gebruiker de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan controleren en gebruik kan maken van zijn of haar rechten op grond van de Privacywet; 7. Wanneer het privacybeleid voor het laatst herzien werd. Hierbij moet worden opgemerkt dat onze website(s) en app(s) niet bedoeld zijn voor kinderen, maar enkel voor volwassenen. Het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen is dan ook geen bewuste actie. Gelieve meteen contact op te nemen via hello@barmuda.be wanneer je als ouder (of wettelijke voogd) denkt dat jouw kind ons zijn/haar gegevens heeft verstrekt. 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS? Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is: THE M GROUP BV Venusstraat 1, 2520 Ranst België Ondernemingsnummer BE0800.462.311: hello@barmuda.be Daarnaast maakt THE M GROUP gebruik van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of dienst die in opdracht van THE M GROUP BV persoonsgegevens verwerkt en die verantwoordelijk is voor de goede technische werking van de website (datatransmissie). Uiteraard is de verwerkingsverantwoordelijke uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen voor de verwerking en voldoen aan de verplichtingen van artikel 28 van de Privacywet. De verwerkingsverantwoordelijke draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen van de verwerker. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Er kan niet verwacht worden dat de verwerkingsverantwoordelijke over dezelfde expertise beschikt. 2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM? 2.1 WEBSITE Wanneer je onze website bezoekt, bewaren wij bepaalde gegevens in de statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het IP-adres, browsertype, apparaatmodel, besturingsprogramma, geografie, de domeinnaam van de website die je naar onze website gestuurd hebt en de manier waarop je onze website gebruikt. Wij gebruiken deze statistieken om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we onze website kunnen blijven optimaliseren en zodat we fraude kunnen detecteren. Alle gegevens zijn anoniem en we gebruiken ze dus zeker niet om je te identificeren. Wanneer er strafbare feiten tegen of via de website gepleegd zijn, dan kunnen deze gegevens echter wel gebruikt worden om vast te stellen wie hiervoor verantwoordelijk is. Wij verzamelen deze gegevens via cookies die door Google Analytics geplaatst worden. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, dan vragen wij je eerst of je de cookies wil aanvaarden. Meer info over wat cookies zijn, waarom wij ze gebruiken, welke cookies er via onze site geplaatst worden, de bewaartermijn van de cookies en hoe je de cookies kan beheren, kan je terugvinden in onze cookie policy. FOTO’S EN VIDEO’S Tijdens het evenement kunnen er sfeerfoto’s worden gemaakt die we daarna gebruiken voor onze website en/of sociale media. Mocht je uit een foto verwijderd willen worden, dan kan dit op eenvoudig verzoek. Neem contact op via Hello@barmuda.be, beschrijf de desbetreffende foto en wij doen zo snel mogelijk het nodige. Indien wij tijdens het evenement gericht foto’s maken, zullen we jou ter plaatse mondeling om toestemming vragen. Mocht je alsnog willen dat deze foto wordt verwijderd dan kan dit ook op eenvoudig verzoek door contact op te nemen via hello@barmuda.be en de desbetreffende foto te beschrijven. Tijdens bezoek aan de bar worden opnames gemaakt die kunnen worden gebruikt om te verspreiden via o.a. web, social media of televisie. De kans bestaat dat je wordt gefilmd. Bij betreding van de bar doe je afstand van je portretrecht. 3. WAT IS DE RECHTSGROND VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS? Door cookies te aanvaarden, een ticket aan te kopen en/of je in te schrijven voor de nieuwsbrief, geef je uitdrukkelijk toestemming aan THE M GROUP om je gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Die toestemming omvat tevens de toelating om de persoonsgegevens te verzenden aan en te laten verwerken door de houders van de intellectuele rechten op de bar en op het merk van de organisatie, alsook door de titularissen van de domeinnamen van de Website. Daarnaast doet THE M GROUP ook een beroep op het gerechtvaardigd belang om na een bezoek aan de bar de gegevens te gebruiken voor communicatie omtrent de bar en andere evenementen van de organisatie. 4. MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS? Buiten de hiervoor vermelde categorieën van verwerkers en de toegewezen aantal personen in dienst van THE M GROUP BV geeft de organisatie geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Indien de organisatie toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de gebruiker gevestigd. 5. HOE BESCHERMEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS? De via de website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een beveiligd elektronisch systeem in een afgesloten omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor de aangeduide verwerkers en toegewezen aantal personen in dienst van THE M GROUP BV die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken. Op die manier probeert de organisatie verlies, diefstal of ongeautoriseerde toegang te voorkomen. 6. WAT ZIJN JOUW RECHTEN? Als gebruiker van de website beschik je in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet over een aantal rechten die betrekking hebben op de verwerking van je persoonsgegevens: RECHT OP INZAGE EN RECHTZETTING Je hebt het recht om de persoonsgegevens die THE M GROUP BV verwerkt, in te zien en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen. RECHT OM TE WORDEN VERGETEN Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen uit de database van de organisatie. RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN Indien je van mening bent dat THE M GROU BV je gegevens onrechtmatig verwerkt heeft, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit: https://www.privacycommission.be/ RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten. Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door THE M GROUP of indien je gebruik wil maken van jouw rechten op grond van de Privacywet , neem dan contact op met de organisatie via een schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd verzoek en met vermelding van je emailadres naar hello@barmuda.be of naar Venusstraat 1,2520 RANST . 7. WIJZIGBAARHEID VAN HET PRIVACYBELEID THE ME GROUP BV heeft het recht om dit privacy beleid te veranderen indien dat nodig zou zijn. Je kijkt deze pagina dan ook best regelmatig na op wijzigingen. Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 7 mei 2018.

 

 

PROCLAIMER

 

PROCLAIMER Met onderstaande proclaimer willen we elke gebruiker van onze website even kort wijzen op het juridische luik. Indien je de volledige versie(s) wil lezen, verwijzen we je graag door naar onze Algemene Voorwaarden, Algemene Verkoopsvoorwaarden en Privacy Policy. Deze website is een initiatief van; THE M GROUP BV , met maatschappelijke zetel in; Venusstraat 1, 2520 Ranst BE Ingeschreven met ondernemingsnummer BE0800.462.311

hello@barmuda.be WAT JE MOET WETEN OVER ONZE WEBSITE Als je dit leest, weet je normaal gezien wel waarom onze website bestaat. Die is er in de eerste plaats om jou te informeren. Je kan hier terecht voor algemene informatie rond de programmatie van de bar en zijn evenementen en de werking van onze organisatie, THE M GROUP BV, maar evengoed voor specifieke informatie voor de evenementen waarvoor tickets te koop/te bestellen zijn. De beschikbare informatie is louter bedoeld voor informatieve en commerciële doeleinden in relatie tot de georganiseerde evenementen en bijbehorende verkoop van tickets. We kunnen niet garanderen dat deze informatie steeds aan de gewenste kwaliteit voldoet maar leveren daartoe wel alle nodige en redelijke inspanningen. Wij bieden onze website op ‘as is’ en ‘as available’ basis aan. Ieder gebruik is steeds op eigen risico. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van een bezoek aan onze website, dus ook als je iets downloadt. Wij nemen voldoende maatregelen om de toegankelijkheid, goede werking en veiligheid van onze website en diensten te garanderen maar dit is geen absolute garantie. Voor meer informatie kijk je best even naar onze Algemene Voorwaarden. Op onze website staan ook heel wat verwijzingen naar websites van derde partijen. Aangezien deze websites niet onder de controle van THE M GROUP BV staan, zijn deze links steeds op eigen risico aan te klikken. Het feit dat de verwijzingen op onze website staan, betekent niet automatisch dat we akkoord gaan met de inhoud van deze websites. We zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van, contractuele en buitencontractuele, tekortkomingen met betrekking tot de inhoud, de goede werking en/of veiligheid en de toegankelijkheid van onze website en haar diensten. We sluiten onze aansprakelijkheid voor zware fout en opzet uiteraard niet uit. Alles kan beter, dus ook onze website. Heb je opmerkingen rond de kwaliteit van de inhoud, vragen over de beveiliging of eenvoudigweg een suggestie, laat het ons gerust weten via hello@barmuda.be Wij hechten belang aan jouw inbreng.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Onze website is het enige portaal voor de aankoop van tickets van onze evenementen. Enkel www.barmuda.be kunnen je een geldig toegangsbewijs garanderen. Deze documenten kunnen namelijk ten allen tijde eenzijdig door ons worden gewijzigd. Bepaalde pagina’s en onderdelen van de website kunnen afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden hebben, in aanvulling van de Algemene Voorwaarden. WAT MET INTELLECTUELE RECHTEN? Creativiteit verdient bescherming, dus ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten. Zo wordt onze inhoud beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Tenslotte wordt iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze website(s) eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. Ook de naam Barmuda is een geregistreerd handelsmerk. Je kan dus niet zomaar gebruik maken van intellectuele eigendom van derde partijen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige houders. De intellectuele rechten op het concept Barmuda zijn beschermd en strikt voorbehouden aan de houders ervan. Het gebruik van het logo of de naam in publicitaire uitingen wordt enkel en alleen toegestaan aan onze officiële partners en dit onder strikte voorwaarden. Elke actie en lay-out dient ook vooraf ter goedkeuring aan de organisatie te worden

bottom of page